واحد کنترل کیفیت

واحد کنترل کیفیت

واحد کنترل کیفیت و واحد آزمایشگاه قهوه پندار

 

متشكل از پرسنلی  آموزش ديده ميباشد كه در موازات واحدهاي ديگر در راستاي كنترل و حفظ شاخص هاي كيفي محصولات و ارائه محصول مطلوب به مشتريان دز تلاش ميباشد.

 

در اين راستا محصولات در 3 مرحله :

            1 - كنترل ورودی

            2- كنترل حين فرآيند 

            3 - كنترل محصول نهايي

  مورد نمونه برداري و آزمون قرار ميگيرند.     

 

                 1- كنترل ورودي:

  كليه اقلام در ابتداي ورود به كارخانه ، نمونه برداري شده  و طبق استانداردهاي مرتبط مورد  آزمايش شیمی و میکروبی قرار ميگيرند و در صورت تائيد جهت مصرف به خطوط توليد ارسال ميگردند.

 پروسه كنترل ورودي مواد اولیه شرکت کاردار کیش توسط قسمت آزمايشگاه صورت ميگيرد كه مجهز به دستگاههاي تست و كنترل دقيق و پيشرفته ميباشد كه بطور مستمر در آزمايشگاههاي معتبر كاليبره ميگردند.

 

               2- كنترل حين فرآيند:

   در اين مرحله مواد اولیه نسبت به تغييرات و فرآيندي كه روي آنها صورت ميگيرداز نظر تستهاي کیفیت بطور رندوم نمونه برداري شده و كنترل ميشوند.

 

             3 - كنترل محصول نهايي:

  در اين مرحله از محصول نهايي نمونه برداري شده و طبق استانداردهاي مرتبط از همه لحاظ اعم از كنترل ظاهري(شرايط بسته بندي)، كنترل ابعادي(طبق استانداردها و پارامترهاي تعريف شده) و كنترل نهایی (تستهاي آزمايشگاهي و عملي) مورد كنترل و بازرسي قرار ميگيرند.

 

 اهداف واحد كنترل كيفيت:

        حفظ و ارتقاء كيفيت و بهينه سازي محصولات گروه صنعتی شرکت کاردار کیش

 

<

 

جهت اطلاعات بیشتر : info@kardarkish.com