شرکت کاردار کیش ( قهوه پندار )

 

بازرسي قبل از حمل- آئين کار

 

۱ هدف

 

 

هدف از تدوين اين استاندارد , ارائه روش کار بازرسي قبل از حمل کالا در خريد های خارجی شامل سيستم بانکی (اعتبار اسنادی) يا به صورت آزاد (بدون انتقال ارز) و نقدی ، به منظور آگاهي و توجيه طرف های ذی ربط و ذی نفع می باشد.

 

۲ دامنه کاربرد

 

 

اين استاندارد برای بازرسي کلية کالاهای وارداتی به کشور بويژه کالاهای مشمول مقررات استاندارد اجباری که شرط بازرسي در مدارک خريد آنها درج شده باشد ، کاربرد دارد.

 

۳ مرجع الزامي

 

 

مـدارك زيرحاوي مقـرراتي است كه در متن اين استاندارد به آنها ارجاع داده شـده اسـت . بدين ترتيب آن مقـررات جزيي از اين استاندارد محسوب مي شود . در مورد مراجع داراي تاريخ چاپ و/ يا تجديدنظر،اصـلاحيه ها و تجديدنظـرهاي بعدي اين مـدارك مـورد نظر نيست.معهذا بهتراست كاربران ذينفع اين استاندارد، امكان كاربرد آخرين اصلاحيه ها و تجديدنظرهاي مدارك الزامي زير را مورد بررسي قرار دهند. در مورد مراجع بدون تاريخ چاپ و/ يا تجديد نظر، آخرين چاپ و / يا تجديد نظر آن مدارك الزامي ارجاع داده شده مورد نظر اسـت .

استفاده از مراجع زير براي كاربرد اين استاندارد الزامي اسـت :

۱-۳ استاندارد ايران – ايزو- آی ای سي ۱۷۰۲۰-: سال ۱۳۸۱ معيار های عمومي برای فعاليت انواع مختلف سازمان های بازرسي کننده

۲-۳ ضوابط تأييد شرکت های بازرسي کننده ( سورويانس ) مصوبه مورخ ۳/۱۱/۷۲شورای عالي استاندارد با اصلاحات بعدی مورخ ۱۵/۷/۷۶ و ۵/۱۰/۷۸

۳-۳ مجموعه مقررات ارزی بانک مرکزی جمهوری اسلامي ايران ( مقررات ارائه گواهينامه بازرسي کالاهای مشمول استاندارد اجباری و يا ساير کالاهای وارداتي ) – بخش دوم – قسمت های سوم و چهارم

 

۴ اصطلاحات و تعاريف

 

 

در اين استاندارد علاوه بر تعاريف و اصطلاحات مندرج در استاندارد ايران – ايزو – آی ای سي 17020 ” معيارهای عمومي برای فعاليت انواع مختلف سازمانهای بازرسي کننده “، اصطلاحات و/يا واژه ها با تعاريف زير بکار مي رود :

 

۱-۴ اعتبار اسنادی

 

 

هرگونه قراردادی است که به موجب آن بانک ( بانک گشايش کننده اعتبار [2] ) بنا به درخواست و دستورات مشتری ( درخواست کننده اعتبار[3]) يا از سوی خود موظف مي شود تا در برابر اسناد مقرر در اعتبار و نيز مشروط بر رعايت شرايط اعتبار :

 

پرداختي را به شخص ثالث ( ذينفع اعتبار[4] ) يا به حواله کرد او انجام دهد.

 

بروات صادره توسط ذينفع را قبول و پرداخت کند.

 

به بانک ديگری ( شعب يک بانک در کشورهای مختلف ) اجازه دهد که آن پرداخت را انجام دهد يا اين بروات [5]را قبول و پرداخت کند.

 

به بانک ديگری اجازه معامله دهد.

 

 

 

۲-۴ بازرسي قبل از حمل

 

 

عبارت است از کلية فعاليت های مربوط به تصديق کيفيت ، کميت و قيمت شامل نرخ ارز ، شرايط مالي و يا ارزش گمرکي و طبقه بندی کالايي که مي بايد به قلمرو گمرک کشور خريدار صادر شود. به عبارتي ديگر بازرسي قبل از حمل فعاليتي است که يک سازمان بازرسي کننده مستقيماً توسط يک وارد کننده ( سازمان دولتي ، شرکت يا ساير متقاضيان ) يا توسط کشور وارد کننده ، جهت کنترل مشخصات اختصاصي کالا به کار گمارده مي شود.

 

۳-۴ پيش فاکتور ( پروفورما )

 

 

عبارت است از سندی که توسط فروشنده ، قبل از فروش تهيه مي شود و در آن قيمت ، نوع ، کميت ، کيفيت و خصوصيات با اهميت ( وزن ، اندازه و ويژگي های مشخص ديگر ) کالايي که قرار است به فروش رسد به اطلاع خريدار رسانده مي شود.

 

۴-۴ حدود و دامنه بازرسي

 

 

حدود و دامنه بازرسی عبارت است از مجموعه روش هايي که سازمان بازرسی کننده بايد از طريق اجرای آنها کميت ، کيفيت ، بسته بندی و ديگر خصوصيات موضوع بازرسي را طبق شرايط مندرج در مدارک خريد تصديق يا رد کند.

 

۵-۴ حمل محموله به دفعات

 

 

عبارت است از حمل بخشي از محموله که در اعتباراسنادی و/ يا قرارداد خريد ، حمل آن به دفعات مجاز شده باشد.

 

۶-۴ خريدار / فروشنده

 

 

عبارت است از شخص حقيقي يا حقوقی که نام او با همين عنوان در مدارک خريد آمده است.

 

۷-۴ خطای مجاز

 

 

خطای مجاز بازرسی عبارت است از رواداری ها[9] ويا خطاهايی که براساس استانداردهای حرفه ای در مورد موضوع بازرسي و برای حدود و دامنه بازرسی توافق شده مجاز شناخته شده است .

 

۸-۴ سازمان بازرسي کننده

 

 

عبارت است از اشخاص حقوقي که به موجب تبصره ذيل ماده 5 قانون اصلاح قوانين و مقررات مؤسسه استاندارد صلاحيت آنها تأييد و دارای پروانه بازرسي مي باشند. ( به استاندارد ايران – ايزو آی ای سي 17020 : سال 1381 معيارهای عمومي برای فعاليت انواع مختلف سازمان های بازرسي کننده و ضوابط تأييد شرکت های بازرسي کننده (سورويانس) مصوبه مورخ ۳/۱۱/۷۲ شورای عالي استاندارد با اصلاحات بعدی مورخ ۱۵/۷/۷۶ و ۵/۱۰/۷۸ مراجعه شود) .

 

۹-۴ سفارش بازرسي

 

 

به سندی اطلاق مي شود که به موجب آن از سوی مشتری به سازمان بازرسي کننده ، درخواست انجام بازرسي کالا اعلام مي شود و شامل موارد زير مي باشد :

 

تاريخ و شماره در سربرگ خريدار

 

نام ، مشخصات و نشاني خريدار

 

موضوع بازرسي

 

حدود و دامنه بازرسي

 

کيفيت کالا شامل مشخصات و الزامات فني يا استاندارد های مورد نظر

 

کميت

 

نحوه بسته بندی و نشانه گذاری

 

زمان و محل بازرسي

 

دفعات بازرسي

 

گزارشات و گواهينامه های مورد نياز

 

 

 

۱۰-۴ قرارداد بازرسي

 

 

به سندی اطلاق مي شود که بين مشتری و سازمان بازرسي کننده درخصوص موضوع بازرسي منعقد مي شود و شامل موارد زير مي باشد :

 

کالای مورد بازرسي

 

حدود و دامنه بازرسي

 

کيفيت کالا براساس مشخصات و الزامات فني و يا استاندارد تعيين شده

 

کميت

 

نحوه بسته بندی و نشانه گذاری

 

زمان و محل بازرسي

 

دفعات بازرسي

 

گزارشات و گواهينامه های مورد نظر طرفين

 

نوع تسهيلات و تعهدات مورد نظر طرفين

 

کارمزد بازرسي و نحوه پرداخت آن

 

يادآوری – موضوع بازرسي بايد درزمينه تأييد صلاحيت سازمان بازرسي کننده مجاز شمرده شده باشد.

 

۱۱-۴ قرارداد خريد

 

 

عبارت است از سندی معتبر به همراه پيوست ها که موارد توافق شده بين خريدار و فروشنده و/ يا توليد کننده شامل نوع کالا ، کميت، کيفيت ، حدود و دامنه بازرسی ، نام سازمان بازرسي کننده ، مقطع و زمان تحويل و تحول ، قيمت ونحوه پرداخت کارمزد بازرسی و غيره درآن درج شده و به مهر و امضا طرفين معامله رسيده باشد.

 

۱۲-۴ کارمزد بازرسي

 

 

عبارت است از مبلغی که بابت انجام خدمات بازرسی و صدور گواهينامه بازرسی بايد توسط خريدار يا از طريق فروشنده يا بانک به سازمان بازرسی کننده با توجه به مدارک خريد و مبلغ توافق شده پرداخت شود.

 

۱۳-۴ کميت ، کيفيت و بسته بندی

 

 

عبارت است از مشخصاتی که از طريق تعيين حدود و دامنه بازرسی و آزمون قابل دسترسی است .

( تعريف کيفيت براساس استاندارد ايران – ايزو ۹۰۰۰ سال ۱۳۸۰ بند۳-۱مي باشد )

 

۱۴-۴ گزارش بازرسی

 

 

عبارت است از سندی که طی آن سازمان بازرسي کننده ، روش ، مراحل وچگونگی انجام بازرسی و آزمون های انجام شده ونتايج حاصله را اعلام می نمايد.

 

۱۵-۴ گواهينامه بازرسي

 

 

عبارت است از سندی که پس از انجام و تکميل حدود و دامنه بازرسی روی سربرگ رسمی سازمان بازرسي کننده صادر می شود و طی آن انطباق کميت ، کيفيت ، بسته بندی و ساير خصوصيات کالای بازرسي شده با مشخصات مندرج در مدارک خريد تصديق می گردد.

 

۱۶-۴ محموله

 

 

عبارت است از مجموعه کالاهايي که در مدارک خريد ذکر شده است.

 

۱۷-۴مدارک خريد

 

 

عبارت است از تمامي يا يکي از مدارک شامل پروفورما ، اعتبار اسنادی ، قرارداد خريد ، اسناد حمل ، قرارداد بازرسي ، سفارش بازرسي و/ يا ساير مدارک مورد نياز از قبيل نقشه ها ، نمودارها ، بروشور ، کاتالوگ و غيره که با استناد به مشخصات مندرج در آنها گواهينامه بازرسي صادر مي شود.

 

۱۸-۴ موضوع بازرسي

 

 

موضوع بازرسي عبارت است از مشخصات فنی و استاندارد کميت و کيفيت و ديگر ويژگي های مورد نظر کالا ، تجهيزات ، تأسيسات وخدمات مورد معامله بين خريدار و فروشنده که خريدار بايد در مدارک خريد آن را تعيين و در خواست نمايد .

 

۵ شمول بازرسي قبل از حمل

 

 

بازرسي قبل از حمل مي تواند شامل يک يا تعدادی از موارد زير باشد:

۱-۵ تصديق قيمت کالا

۲-۵ بازرسی کمی و/ يا کيفي کالا

۳-۵ بازرسی وضعيت بسته بندی و نشانه گذاری محموله

۴-۵ بازرسي کانتينر و ساير وسايل حمل و نقل

۵-۵ نظارت بر بارگيری يا تخليه کالا

۶-۵ نمونه گيری

۷-۵ آناليز آزمايشگاهي يا آزمونهای ديگر

۸-۵ بررسی و مميزی

۹-۵ ارايه خدمات ويژه درصورت لزوم بر اساس توافق سازمان بازرسي کننده با مشتری از جمله :

۱-۹-۵ تضمين های کمی و کيفي در شرايط خاص

۲-۹-۵ کاليبراسيون و اندازه گيری

۵-۳-۹ تأمين کارشناسان واجد صلاحيت و ديگر کارکنان مورد نياز

۴-۹-۵ نظارت بر برنامه های کامل پروژه صنعتی شامل مشاوره ، نظارت بر اجرا و گزارش پيشرفت کار

۵-۹-۵ خدمات مشاوره در حدود و دامنه بازرسي

 

۶ روش کار بازرسي

 

 

۱-۶ کليات

۱-۱-۶ بازرسی می تواند طبق سفارش بازرسي در محل توليد ، بسته بندی ، انبار فروشنده ، گمرک يا بندر مبداء ، گمرک يا بندر مقصد و يا محل نصب و استفاده باشد.

۲-۱-۶ زمان و محل بازرسی بايستي به طور شفاف و روشن در مدارک خريد درج گردد. درصورت عدم ذکر زمان ومحل بازرسی در قرارداد خريد و/ يا اعتبار اسنادی ، سفارش و/ يا قرارداد بازرسی ، بازرسی در مبدا انجام مي گيرد و مقطع زمانی آن قبل از شروع حمل و صدور بارنامه يا تحويل کالا به متصدی حمل کالا می باشد.

۳-۱-۶ حدود و دامنه بازرسی بايد به نحو روشن و شفاف و دقيق در مدارک خريد درج گردد.

۴-۱-۶ حدود و دامنه بازرسی بايد قابل اجرا و مورد توافق خريدار و فروشنده بوده و مي تواند شامل يک يا تعدادی از موارد زير باشد :

۱-۴-۱-۶ بازرسی ظاهری وفيزيکي از مجموعه کالا ، تجهيزات ، تأسيسات از نظر کميت و کيفيت

۲-۴-۱-۶ نمونه برداری و آزمون از محصول نهايي

۳-۴-۱-۶ نظارت بر انجام بازرسی ، نمونه برداری ، آزمون و کنترل کيفيت توسط توليد کننده

ويا فروشنده

۴-۴-۱-۶ بررسی مدارک درمورد مواد اوليه و آزمون های انجام شده توسط فروشنده و / يا توليدکننده و آزمون های انجام شده توسط آزمايشگاه آکروديته و يا مؤسسات شخص ثالث (شخص سوم ) معتبر در مراحل مختلف توليد و تکميل محصول

۵-۴-۱-۶ نظارت بر فرآيند توليد از بازرسی مواد خام تا آزمون محصول نهايي، بررسی سيستم مديريت کيفيت توليد کننده يا عرضه کننده به دو طريق زير :

۱-۵-۴-۱-۶ بازديد و بررسی از تأسيسات ، تجهيزات ، سيستم کنترل کيفيت فرآيند و نحوه توليد

۲-۵-۴-۱-۶ بررسی گواهينامه سيستم مديريت کيفيت توليد کننده يا عرضه کننده ، گواهی محصول و غيره

يادآوری – درصورت روشن و کامل نبودن حدود و دامنه بازرسی در مدارک خريد ، عرف جاری در بازرسي قبل از حمل استانداردهای معمول و مورد استفاده توسط فروشنده و/ يا توليد کننده خواهد بود.

۵-۱-۶ سازمان بازرسي کننده بايد طبق حدود و دامنه بازرسي تعيين شده در مدارک خريد ، نسبت به انجام بازرسي کالا اقدام کند.

يادآوری – انعقاد قرارداد بازرسي الزامي نمي باشد .در صورت عدم انعقاد قرارداد بازرسي ، سفارش بازرسي ، قرارداد خريد و/يا اعتبار اسنادی و/ يا پروفورما به منزلة قرارداد بازرسي مي باشند.

۶-۱-۶ سازمان بازرسي کننده بايد دقت و مهارت لازم را در انجام بازرسي کالا بعمل آورده و تمامي موارد درخواست شده برای بازرسي کالا را طبق شرايط مندرج در مدارک خريد انجام دهد. ( به ضوابط تأييد شرکت های بازرسي کننده ( سورويانس ) مصوبه مورخ ۳/۱۱1/۷۲ شورای عالي استاندارد با اصلاحات بعدی مورخ ۱۵/۷/۷۶ و۵/۱۰/۷۸ مراجعه شود )

۷-۱-۶ خريدار بايد ويژگی های کمی ، کيفی ، و استانداردهای مورد نظر و حدود و دامنه بازرسی را در شرايط قرارداد خريد و/ يا اعتبار اسنادی ، سفارش و/ يا قرارداد بازرسی وديگر مدارک خريد هماهنگ و همخوان ذکر نمايد. ( به ضوابط تأييد شرکت های بازرسي کننده ( سورويانس ) مصوبه مورخ 3/11/72 شورای عالي استاندارد با اصلاحات بعدی مورخ 15/7/76 و 5/10/78 مراجعه شود )

۸-۱-۶ خريدار بايد سازمان بازرسي کننده را در اسرع وقت درجريان هرگونه تغييرات احتمالی محقق شده و مؤثر در مشخصات فنی ، يا کميت و کيفيت کالا (موضوع بازرسي ) قرار دهد.

۹-۱-۶ خريدار بايد نسبت به تهية مجوزهای لازم جهت دسترسی نمايندگان و بازرسان سازمان بازرسی کننده اقدام ، تا بازرسی به نحو مطلوب و موثری انجام گردد.

۱۰-۱-۶ خريدار بايد اطمينان يابد که اقدامات ضروری و لازم درمورد ايمنی و امنيت شرايط کاری، در طی انجام خدمات بازرسی صورت گرفته و در اين رابطه ضرورت ندارد که از طرف سازمان بازرسی کننده حتماٌ پيشنهاد يا درخواستی شده باشد.

۱۱-۱-۶ خريدار بايد قبلاٌ فروشنده را مؤظف نمايد تا سازمان بازرسی کننده را از هرگونه خطر و اتفاق ممکن يا بالقوه که درامر بازرسی و نمونه برداری يا آزمون محتمل است مطلع نمايد. به طور مثال وجود ريسک وخطر مواد تابشی، سمی يا انفجاری و آلودگی زيست محيطی.

۱۲-۱-۶ درصورت بروز هرگونه اختلاف بين خريدار و سازمان بازرسی کننده درمورد وجود اشکال وبا عدم انطباق جزئی و کلی موضوع بازرسی با شرايط مندرج در مدارک خريد ، موضوع اختلاف دروهله اول از طريق مذاکره يا مکاتبه حل و فصل می گردد.

۱۳-۱-۶ درصورتيکه طرفين قادر به حل اختلاف بين خود از طريق مذاکره و مکاتبه نباشند، موضوع اختلاف را مي توانند به هيأت ارزياب مستقر در مؤسسه استاندارد و يا ساير مراجع ذي صلاح منعکس نموده تا پس از بررسی ، نظر خود را اعلام دارند.

۱۴-۱-۶ درصورت وجود اختلاف جزئی بين مدارک خريد شامل اعتبار اسنادی ، قرارداد خريد و/ يا پروفرما ، ترتيب استناد به شرح زير است :

۱-۱۴-۱-۶ اعتبار اسنادی

۲-۱۴-۱-۶ قرارداد خريد

۳-۱۴-۱-۶ پروفرما ويا مدارکی که در اعتبار اسنادی يا قرارداد خريد مورد اشاره واقع شده است .

۴-۱۴-۱-۶ پروفرما به ترتيبب تأخر زمانی

۱۵-۱-۶ سازمان بازرسی کننده مسئوليتی درمورد مفاد قرارداد خريد و/يا اعتبار اسنادی ، پروفورما يا ساير مدارک خريد درمحدودة خطای مجاز ندارد.

۱۶-۱-۶ پرداخت کارمزد بازرسی به عهده خريدار می باشد و می تواند مستقيم توسط خود يا از طريق فروشنده و يا بانک به سازمان بازرسی کننده پرداخت نمايد.

۱۷-۱-۶ در صورتی که عمليات بازرسی توسط سازمان بازرسي کننده (شعب ونمايندگی های مجاز آن ) انجام گردد و گواهينامه بازرسی صادر شده يا نشود ، کارمزد بازرسی بايد پرداخت شود.

۱۸-۱-۶ درصورت ختم کار قبل از انجام تمامی موارد حدود و دامنه بازرسی ، کارمزد به نسبت انجام کار تعديل می شود.

۱۹-۱-۶ درصورت افزايش حدود و دامنه بازرسی يا ايجاد مشکلات و وقفه در عمليات بازرسی که خارج از کنترل و مسئوليت سازمان بازرسی کننده باشد ، کارمزد بازرسی به نسبت خدمات اضافی قابل تعديل است .حتی اگر قبلا ٌ برروی مبلغ کارمزد توافق شده يا نشده باشد.

۲۰-۱-۶ چنانچه به دليل مغايرت نتايج بازرسی با شرايط قرارداد يا آماده نبودن فروشنده و / يا توليد کننده برای انجام بازرسی و آزمون در زمان مقرر، بازرس مجبور به تکرار بازرسی و آزمون گردد، خريدار مؤظف است هزينه بازرسی و آزمون مکرر ويا مجدد را جداگانه توسط خود يا فروشنده و / يا توليد کننده به سازمان بازرسی کننده پرداخت نمايد .

 

۲-۶ روش کار

 

 

۱-۲-۶ سازمان بازرسی کننده پس از دريافت مدارک خريد ، طبق مفاد آنها بايد درزمان و محل مناسب و با موافقت و هماهنگی فروشنده و / يا توليد کننده نسبت به عمليات بازرسی توسط بازرس/ بازرسان اعزامی خود در حدود و دامنه بازرسی تعيين شده اقدام نمايد.

۲-۲-۶ خريدار بايد پس از انعقاد قرارداد خريد و يا گشايش اعتبار اسنادی ، کليه مدارک و اسناد مورد لزوم جهت انجام بازرسي شامل قرارداد خريد ، اعتبار اسنادی ، پروفرما ، مشخصات فني و ساير مدارک خريد را ظرف مدت لازم و کافي برای انجام وظايف سازمان بازرسي کنندة تعيين شده ، مستقيمأ يا از طريق نمايندگي آن در ايران در اختيار دفتر مرکزی سازمان بازرسي کننده قرار دهد. ( به مجموعه مقررات ارزی بانک مرکزی جمهوری اسلامي ايران ” مقررات ارائه گواهينامه بازرسي کالاهای مشمول استاندارد اجباری و يا ساير کالاهای وارداتي ” – بخش دوم – قسمت های سوم و چهارم – مراجعه شود )

۳-۲-۶ هرگونه تمديد يا تکميل يا تغيير در مدارک خريد که مراحل قانونی آن طی نشده باشد و به سازمان بازرسي کننده يا شعب و نمايندگی آن ، ابلاغ نشده باشد ، از نظر سازمان بازرسی کننده جزء موضوع بازرسي محسوب نمی گردد.

۴-۲-۶ خريدار بايد حدود و دامنه بازرسي را به سازمان بازرسي کننده طبق شرايطي که در مدارک خريد تعيين شده ، شامل مشخصات و ويژگي کالا ، روش بازرسي ، چگونگي تحويل و تحول و نيز زمان و محل بازرسي را مستقيمأ به سازمان بازرسي کننده يا از طريق نماينده آن در ايران اعلام کند.

۵-۲-۶ درصورت انطباق کالا با مشخصات و شرايط تعيين شده در مدارک خريد ، سازمان بازرسي کننده نسبت به صدور اجازه ترخيص برای مراحل بعد و يا گواهينامه بازرسی حسب مورد اقدام می نمايد.

يادآوری ۱ – تاريخ صدور گواهينامه بازرسی بايد مؤخر يا همزمان با تاريخ بارنامه يا تحويل کالا به متصدی حمل باشد ، مگر آنکه در قرارداد خريد و / يا اعتبار اسنادی صراحتاٌ زمان يا تاريخ ديگری درخواست شده باشد.

يادآوری ۲ – گواهينامه بازرسی پس از صدور به فروشنده و/ يا توليدکننده تحويل می گردد تا درصورت ضرورت به همراه ساير مدارک مربوط به بانک کارگزار و يا خريدار ارايه شود.

۶-۲-۶ درصورت مشاهده هرگونه عدم انطباق نتايج بازرسی با شرايط مندرج در مدارک خريد، صدور و ارائه گزارش بازرسي مبني بر مغايرت مذکور توسط سازمان بازرسي کننده به فروشنده و / يا توليدکننده جهت رفع عيب و اشکال ضروری است.

۷-۲-۶ درصورت بروز اشکال اساسی دراجرای وظايف بازرسی يا عدم انطباق کلی نتايج بازرسی با شرايط مندرج در مدارک خريد ، بازرس بايد با صدور گزارش بازرسی سريعاٌ مراتب را به طرفين معامله ودرصورت لزوم به بانک کارگزار اطلاع دهد.

۸-۲-۶ فروشنده و/ يا توليد کننده بايد همکاری لازم را با بازرس/ بازرسان اعزامی درجهت تسهيل و تسريع در اجرای به موقع حدود و دامنه بازرسی به عمل آورده و مدارک و تسهيلات و تجهيزات مورد نياز برای بازرسی ، نمونه برداری ، آزمون و غيره را درچارچوب قرارداد منعقده و طبق شرايط متعارف در اختيار بازرس/ بازرسان قراردهد.

۹-۲-۶ نوع بسته بندی کالای مورد سفارش بايد قبلاً مورد توافق خريدار و فروشنده و/ يا توليد کننده قرار گرفته و در مدارک خريد درج شده باشد.

۱۰-۲-۶ بازرسي از ظروف حمل مناسب که در مدارک خريد ذکر شده باشد ، بايد توسط سازمان بازرسي کننده جهت اطمينان از مناسب بودن برای حمل کالا صورت گيرد.

۱۱-۲-۶ در مورد کالاهای مستعمل / استفاده شده دستور کار اختصاصي اجرا مي شود. اگر در مدارک خريد دست دوم بودن کالا قيد نشده باشد ، کلية کالاها به منزلة نو تلقي مي شود. نوع کالا از نظر مستعمل بودن بايد در پروفورما تصريح شده و مشخصات فني آن تعيين شده باشد.

۱۲-۲-۶ هرگونه مغايرت در کميت و مقادير کالا با شرايط مندرج در مدارک خريد بايد توسط بازرس گزارش شود. در شرايط معمول حمل محموله به دفعات فقط در صورتي مورد قبول قرار خواهد گرفت که در مدارک خريد (پروفورما ، اعتبار اسنادی ، سفارش بازرسي و غيره ) ذکر شده باشد.

يادآوری- به منظور تأمين استقلال در امر بازرسي ، خريدار ، فروشنده و / يا هرشخص حقيقی و حقوقی ديگر نمی توانند سازمان بازرسی کننده را در مورد صدور يا عدم صدور گواهينامه بازرسی منع يا مجبور نمايند.

۱۳-۲-۶ سازمان بازرسی کننده می تواند درموارد زير ازصدور گواهينامه بازرسی، خودداری نمايد:

۱-۱۳-۲-۶ هرگونه عدم انطباق در موضوع بازرسی با شرايط مندرج در مدارک خريد

۲-۱۳-۲-۶ عدم همکاری فروشنده و يا توليدکننده در انجام مطلوب و صحيح يک يا چند مورد از حدود و دامنه بازرسی توافق شده در مدارک خريد

۳-۱۳-۲-۶ غير مجاز يا غير قانونی بودن موضوع بازرسی

۴-۱۳-۲-۶ عدم پرداخت کارمزد بازرسی

۱۴-۲-۶ درصورت مشاهده ويا کشف هرگونه مغايرت وعدم انطباق موضوع بازرسی با شرايط مندرج در مدارک خريد ، سازمان بازرسي کننده يا نماينده وی بايد هرچه سريعتر مراتب را به طرف های ذی نفع (فروشنده و/ يا توليد کننده و خريدار ) اطلاع دهد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

پيوست الف

عوامل مورد نياز در گزارش و يا گواهيناهة بازرسي

( الزامي)

۱ عنوان مدرک *

۲ شماره شناسايي و تاريخ مدرک *

۳ نام صادر کننده مدرک *

۴ نام خريدار و فروشنده

۵ حدود يا دامنة بازرسي سفارش داده شده *

۶ موضوع (های ) بازرسي و در صورت امکان اجزای موضوع بازرسي *

۷ شماره شناسايي و اصلاحيه های صادره در مدارک خريد *

۸ شرح روش بازرسي *

۹ در صورت مرتبط بودن ، ويژگي های تجهيزات مورد استفاده

۱۰ روش نمونه برداری و زمان و محل نمونه برداری

۱۱ چنانچه بخشي از عمليات بازرسي توسط پيمانکار انجام شده باشد ، نتايج بايد به وضوح

قابل شناسايي باشد.

۱۲ زمان و محل انجام بازرسي*

۱۳ در صورت اقتضا ، شرايط محيطي در هنگام بازرسي

۱۴ نتايج بازرسي شامل تأييد انطباق و ذکر هرگونه نقص احتمالي يا ساير عدم انطباق های

يافته شده (نتايج ممکن است به همراه جداول ، نمودارها ، نقشه ها و/يا عکس باشد) *

۱۵ اظهار اينکه نتايج بازرسي منحصراً مرتبط با سفارش داده شده يا موضوع بازرسي مي باشد .

۱۶ بيان تعداد نسخ گزارش بازرسي و دريافت کنندگان آن

۱۷ علامت و مهر سازمان بازرسي کننده*

۱۸ نام ، سمت و امضای اشخاص مسئول بازرسي(اشخاص مجاز صادر کننده گواهينامه بازرسي)*

 

يادآوری – عوامل اجباری مندرج در اين پيوست با علامت * نشان داده شده اند