شرکت کاردار کیش ( قهوه پندار )

 

 

استاندارد” انواع مدارك بازرسي “ كه توسط كميسيون هاي مربوط تهيه و تدوين شده در يك صدو پنجاه و ششمين اجلاسيه كميته ملي استاندارد مكانيك و فلزشناسي مورخ 5/8/81 تصويب شد اينك با استناد به بند 1 ماده 3 قانون اصلاح قوانين و مقررات مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران مصوب بهمن ماه 1371 بعنوان استاندارد ملي ايران منتشر مي شود .

 

براي حفظ همگامي و هماهنگي با پيشرفتهاي ملي و جهاني در زمينه صنايع و علوم و خدمات ، استانداردهاي ملي ايران در مواقع لزوم تجديد نظر خواهد شد و هرگونه پيشنهادي كه براي اصلاح يا تكميل اين استاندارد ارائه شود ، درهنگام تجديدنظر در كميسيون هاي فني مربوط مورد توجه قرار خواهد گرفت . بنابراين براي مراجعه به استانداردهاي ايران بايد همواره از آخرين چاپ و تجديدنظر آن ها استفاده كرد.

 

در تهيه و تدوين اين استاندارد سعي شده است كه ضمن توجه به شرايط موجود ونيازهاي جامعه در حد امكان بين اين استاندارد و استاندارد ملي كشورهاي صنعتي و پيشرفته هماهنگي ايجاد شود .

 

منابع و مآخذي كه براي تهيه استاندارد به كار رفته به شرح زير است :

 

1-ISO 10474 : 1991 steel and steel products – Inspection Documents

 

مقدمه

 

به طور كلي خدمات بازرسي بر روي محصولات و يا كالاهاي وارداتي و صادراتي يا مورد مبادله در داخل كشورو نيز تأسيسات و تجهيزات صورت مي گيرد. اين خدمات به منظور كنترل ، نظارت ، بازرسي ، آزمون ، نمونه برداري ، اندازه گيري و نيز كليه اقدامات در جهت تعيين كميت وكيفيت كالا مورد استفاده مي باشد.

 

هدف از خدمات بازرسي در اين استاندارد ، مطابقت دادن كالا با شرايط مذكور در قرارداد و يا مشخصات از پيش تعين شده است، تا از وقوع اشتباهات ممكن در توليد يا مراحل پس از توليد همچون بسته بندي وحمل جلوگيري شود . از آنجا كه اين استاندارد بيشتر در امر واردات و صادرات كاربرد دارد، لذا درتدوين اين استاندارد سعي شده حداكثر همخواني با استاندارد مرجع 404 ISO وجود داشته باشد. درشماره گذاري انواع مدارك بازرسي از همان شماره ها وحروفي كه در استاندارد مرجع مورد استناد بوده ، استفاده شده است.

 

هم چنين براي تسهيل ترجمه استاندارد در زماني كه زبان سفارش انگليسي مي باشد ، در جداول پيوست الف و ب، انواع مدارك بازرسي به هر دو زبان فارسي و انگليسي درج شده است .

 

براي تسهيل ارتباط و ايجاد زبان مشترك بين طرفين قرارداد خريد يا سفارش، اين استاندارد انواع مدارك بازرسي مورد استفاده در بازرسي كالا را بر حسب حدود بازرسي مورد توافق طرفين تعيين مي نمايد.

 

انواع مدارك بازرسي

۱- هدف

 

هدف از تدوين اين استاندارد ، شرح انواع مختلف مدارك بازرسي است كه به منظور تحويل كالا بر حسب خواسته هاي مندرج در سفارش (۲) صادر مي شود.

۲- دامنه كاربرد

 

اين استاندارد ، به طور خاص براي انواع مختلف كالاهاي فولادي كاربرد دارد ، ولي در صورتي كه در قرار داد وسفارش توافق شده باشد ، مي تواند براي ساير كالاها نيز استفاده شود.

۳- اصطلاحات و تعاريف

 

دراين استاندارد اصطلاحات و / يا واژه ها با تعاريف زير به كار مي رود :

۱-۳ بازرسي و آزمون ويژه (۳)

 

عبارت است از انجام بازرسي و آزمون ، قبل از تحويل ، بر طبق خواسته هاي فني مندرج در سفارش ، بر روي محصول يا بر روي واحدهاي آزموني (۴) كه محصول تحويلي بخشي از آن است به منظور تعين تطابق كالاي مورد آزمون با خواسته هاي مندرج در سفارش .

۲-۳ بازرسي و آزمون غير ويژه (۵)

 

عبارت است ازانجام بازرسي و آزمون توسط توليد كننده،براساس روش هاي اجرايي توليدكننده ، به منظور ارزيابي و تعيين تطابق محصول توليد شده در همان فرآيند ، با خواسته هاي مندرج در سفارش .

 

يادآوري : محصول مورد بازرسي و آزمون ، ممكن است كالاي تحويل شده نباشد .

۴- طبقه بندي

۱-۴ مدارك بازرسي نوع «۲»

 

مداركي است كه پس از بازرسي و آزمون انجام شده توسط كاركنان مجاز از طرف توليدكننده صادر مي شود. اين كاركنان ممكن است خود عضو بخش توليد باشند.

۱-۱-۴ گواهينامه انطباق با سفارش نوع «1/2» (۶)

 

مدركي است كه توليد كننده آن را صادر وطي آن انطباق محصول عرضه شده را با خواسته هاي مندرج در سفارش گواهي ميكند. گواهينامه انطباق با سفارش نوع «1/2» بر اساس بازرسي و آزمون غيرويژه تنظيم مي شود.

۲-۱-۴ گزارش آزمون نوع «2/2» (۷)

 

مدركي است كه توليد كننده آن را صادر وطي آن انطباق محصول عرضه شده را با خواسته هاي مندرج در سفارش گواهي مي كند . در اين مدرك توليد كننده ، نتايج آزمون بر اساس بازرسي و آزمون غير ويژه را نيز ارائه مي كند.

۳-۱-۴ گزارش آزمون ويژه نوع «3/2» (۸)

 

مدركي است كه توليد كننده آن را صادر كرده و طي آن انطباق كالاي عرضه شده را با مشخصات مندرج در سفارش گواهي مي كند . در اين مدرك توليدكننده، نتايج آزمون براساس بازرسي و آزمون ويژه را نيز ارائه مي كند.

 

ياد آوري۱: گزارش آزمون ويژه نوع «3/2» فقط در صورتي تنظيم مي شود كه توليد كننده فاقد بخش كنترل كيفي داراي صلاحيت ومستقل از بخش توليد باشد.

 

ياد آوري۲: درصورتي كه توليد كننده داراي بخش كنترل كيفي با صلاحيت و مستقل از بخش توليد باشد ، بايد گواهي بازرسي نوع « B /1/3 » (به بند ۴-۲-۱-۲رجوع شود) ( ۹) را به جاي گواهي نوع «3/2» ارائه كند.

۲-۴ مدارك بازرسي نوع «3 »

 

مدركي است كه پس از بازرسي و آزمون انجام شده و يا / نظارت شده توسط كاركنان مجاز ، مستقل از بخش توليد وبر اساس بازرسي و آزمون ويژه صادر مي شود.

۱-۲-۴ گواهينامه بازرسي (۱۰)

 

مدركي است كه بر اساس بازرسي و آزمون و مطابق مشخصات فني مندرج در سفارش ، يا بر طبق مقررات رسمي وقواعد مرتبط صادر مي شود. آزمون ها بايد برروي كالاي عرضه شده، يا واحد بازرسي (۱۱) كه كالاي تحويلي بخشي از آن مي باشد ، انجام گيرد.

 

ياد آوري : واحد بازرسي كه بر اساس استاندارد كالا، مقررات رسمي و قواعد فني مرتبط و / يا مطابق با سفارش تعيين مي شود.

 

۱-۱-۲-۴ گواهينامه بازرسينوع«A/1/3 »

 

Inspection certificate 3.1 .A

 

گواهينامه اي است كه توسط بازرس بر اساس مقررات رسمي تعين شده، و برطبق مقررات مذكور و قواعد فني مرتبط صادر شده و اعتبار مي يابد .

 

۲-۱-۲-۴ گواهينامه بازرسي نوع« B /1/3 »

 

گواهينامه اي است كه توسط يك بخش مستقل از بخش توليد صادر مي شود و به وسيله يكي از كاركنان مجاز كه مستقل از بخش توليد است ، اعتبار مي يابد .

 

۳-۱-۲-۴ گواهينامه بازرسي نوع « c /1/3 »

 

گواهينامه اي است كه برطبق مشخصات مندرج در سفارش، توسط نماينده مجاز خريدار صادرشده واعتبارمي يابد .

 

4-2-2 گزارش بازرسي نوع « 2/3 » [۱۲]

 

هنگامي كه گواهينامه بازرسي، در پي يك توافق خاص ، توسط نماينده مجاز توليد كننده و خريدار اعتبار مي يابد،به عنوان گزارش بازرسي نوع «2/3 » شناخته مي شود .

 

4-3 مدارك بازرسي كه توسط توليد كننده ثانويه يا واسطه ارائه مي شود

 

هنگامي كه كالا توسط توليد كننده ثانويه يا واسطه عرضه مي شود ، مدارك بازرسي مذكور در اين استاندارد كه توسط توليد كننده اصلي صادر مي گردد، بايد بدون هيچگونه تغييري تحويل خريدار شود. اين مدارك بايد به خوبي اطلاعات شناسايي كالا، براي رديابي و انطباق با مدارك را ارائه دهد[16] . توليد كننده ثانويه ويا واسطه در صورت ايجاد هرگونه تغيير در وضعيت يا ابعاد كالا ، بايد مدرك اضافي حاوي شرايط جديد را ارائه كند . اين موضوع شامل تمامي خواسته هاي ويژه اي مي باشد كه در مدارك توليد كننده اصلي قيد نگرديده است .

 

4-4 معتبر كردن مدارك بازرسي

 

مدارك بازرسي بايدتوسط فرديا افراد مسئول ومجاز،تأييدوبه گونه اي مقتضي امضاءياعلامت گذاري گردد.

۱- Inspection Documents

 

– منظوراز مدارك بازرسي ، گواهينامه و / يا گزارشي مي باشد كه پس از انجام بازرسي توسط بازرس مستقل . تعيين شده توسط مراجع رسمي ، توليد كننده ، فروشنده يا خريدار صادر مي گردد.

۲- Order

 

– منظور از سفارش ، هرگونه توافق بين خريدار وفروشنده كالا ، اعم از اينكه به صورت قرارداد امضاء شده توسط طرفين باشد يا به هر شكل ديگري مورد قبول خريدار و فروشنده قرار گيرد . به طور مثال اعتبار اسنادي كه توسط خريدار به نفع فروشنده باز شده و مورد قبول فروشنده قرار گرفته باشد .

۳- Specific Inspection and Testing

۴- Test Units

 

– واحد آزموني اندازه مناسبي از محصول توليد شده است ، كه مورد آزمون قرار گرفته و كالاي تحويلي طبق سفارش بخشي از آن مي باشد، براي مثال اندازه اي از نمونه كه براي آزمايش بر اساس استاندارد و اصول آماري از يك محموله ده هزارتني فولاد برداشته مي شود مشروط بر اينكه كا لاي تحويلي از همين محموله باشد .

۵- Non – Specific Inspection & Testing

۶- Certificate of Compliance with the order

۷- Test Report

۸- Specific Test Report

۹- Inspection Certificate

۱۰– Inspection Certificate

 

۱۱– واحد بازرسي : (Inspection Unit) اندازه مناسبي از محصول توليد شده است كه مورد بازرسي قرار گرفته و كالاي تحويلي طبق سفارش بخشي از آن مي باشد، براي مثال : مقدار مناسبي از پارچه كه بر اساس استاندارد و اصول آماري از يك محموله صد هزار متري پارچه مورد بازرسي قرار مي گيرد، مشروط بر اينكه كالاي تحويلي از همين محموله باشد.

۱۲- Inspection Report

۱۳- براي توضيح بيشتر به بند 12 استاندارد ISO – 404 – 1992 رجوع شود .