قهوه پندار کارآفرین برتر استان تهران – وزارت کار و رفاه اجتماعی 1389-1390

* شرکت کاردارکیش از نظام برنامه ای

TOTAL QUALITY MANAGEMENT = TQM و TOTAL PROCUCTIVE MAINTENANCE= T.P.M

برای اجرای چرخه بهبود پروری استفاده می نماید .

* شرکت کاردار کیش با تکیه بر این نکته که جانشین پروری ، کلید نجات بحران استعداد هاست ، تمامی مساعی خود را جهت رويکرد برنده-برنده در مديريت جانشين‌پروري در توسعه و پرورش استعدادهاي موجود نموده است .

این شرکت بر پایه برنامه هاي توسعه پيشگيرانه و قابل پيگيري ، تمرکز بر شناسايي و نگهداشت استعدادها، و توجه به شکافهاي مهارتي ، برنامه های خود را بر پایه توسعه توانمندی و نظام خود ارزشیابی (EFQM) بنا نموده است .

تقريبا انديشمندان علوم مديريتي و اقتصادي پذيرفته اند كه منابع انساني با كيفيت بالا، ركن اساسي توسعه اقتصادي در سطح خرد و كلان است.لذا سازمانها بايد همانگونه كه براي منابع مالي و سرمايه هاي فيزيكي (كارخانه،تجهيزات و …)داراي طرحهاي توسعه باشند،بايستي طرحهايي را نيز براي توسعه منابع انساني سازنده،در برنامه هاي استرتژيك خود بگنجاند .مقوله توسعه منابع انساني به عنوان يك موضوع كليدي،با اهميت واساسي ،از جمله ضروري ترين اقداماتي است كه در سازمانها و در حوزه مديريت منابع انساني مطرح است.اين مقاله موضوع توسعه منابع انساني را در دو رويكرد بررسي نموده است.رويكرد اول : توسعه منابع انساني در توسعه دانش ،توسعه مهارت،تغيير نگرش و تغيير رفتار خلاصه مي شود و اين چهار مفهوم از طريق يك مكانيزم موثر آموزش محقق خواهد شد . رويكرد دوم :توسعه منابع انساني سيستمي است كه زير سيستم هايي چون برنامه ريزي نيروي انساني ، كارمند يابي و تامين نيروي انساني،آموزش،نظام ارزيابي عملكرد ،نظام پرداخت و مزاياي شغلي، انگيزش و رضايت شغلي و غيره را در خود جاي داده است.

وقتي‌ راجع‌ به‌ توسعه‌ حرف‌ مي‌زنيم‌ منظورمان‌ مجموعه‌ فعاليتها يا فرايندهايي‌ است‌ كه‌ به‌ رشد و شكوفايي‌ تدريجي‌ منجرمي‌شود. اما وقتي‌ درباره‌ توسعه‌ منابع‌ انساني‌ سخن‌ مي‌گوييم‌ قاعدتاً‌ منظورمان‌ مجموعه‌اي‌ از فرايندها و فعاليتهايي‌ است‌ كه‌ باعث‌ مي‌شوند قابليتها و استعدادهايي‌ كه‌ لزوماً‌ هنوز فرصت‌ شكوفاشدن‌ پيدا نكرده‌اند، عينيت‌ و فرصت‌ ظهور پيدا كنند. اما هنگامي‌ كه‌ ازديد سازمـان‌ يـا بنگاه‌ نگاه‌ مي‌كنيم، ارتبـاط‌ بين‌ توسعه‌ منابع‌ انساني‌ به ‌عنوان‌ يك‌ برنامه‌ آينده‌ محور با آينده‌ استراتژيك‌ سـازمـان‌ مطرح‌ مي‌شود. در اينجا اين‌ سوال‌ پيش‌ مي‌آيد كه‌ آيـا ما مي‌توانيم‌ توسعه‌ منـابع‌ انساني‌ را در سازمـانها جدا از مقوله‌ مزيت‌ استراتژيك‌ سـازمان، مزيت‌ رقابتي‌ سازمان‌ يا برنامه‌هاي‌ استراتژيك‌ سازمان‌ مطرح‌ كنيم؟

تعريف توسعه‌ منـابع‌ انساني‌ :

توسعه‌ منـابع‌ انساني‌ در بنگاهها وسـازمـانها نوعي‌ تعهد متقابل‌ و وظيفه‌ دوجـانبه‌ بين‌ فرد و سـازمـان‌ تلقي‌ مي‌شود . ازطرفي، افراد در ارتبـاط‌ بـا اين‌ تعهد متقـابل‌ ضمن‌ اينكه‌ خود را بـه‌ انجـام‌ وظـايفي‌ در راستـاي‌ اهداف‌ سـازمـان‌ موظف‌ و متعهد مي‌دانند و ارزشهـا و رفتارهايي‌ را در چارچوب‌ نظامنامه‌ رفتاري‌سازمان‌ خود محترم‌ مي‌شمارند، حقوق‌ متقابلي‌ را نيز براي‌ خود تعريف‌ مي‌كنند كه‌ از اهم‌ اين‌ حقوق‌ بهره‌مندي‌ آنان‌ از فرصت‌ توسعه‌ مستمر دانش‌ و مهارت‌ كاري‌ و تكامل‌ جنبه‌هاي‌ مختلف‌ شخصيتي‌شان‌آشنا شوند. ‌

‌ ‌بعضي‌ها معتقدند كه‌ توسعه‌ منابع‌ انساني‌ موضعي‌ چندرشته‌اي‌ است و در رشته‌هاي‌ علوم‌ اجتماعي‌ تئوريهاي‌ يادگيري، بهبود يادگيري‌ وتئوري‌ سيستمها قـابل‌ بررسي‌ است. بعضي‌ها نقش‌ توسعه‌ منـابع‌ انساني‌ را فراهم‌ ساختن‌ مجموعه‌اي‌ از استراتژيهاي‌ توسعه، شايستگيها و قابليت هاي‌ كـاركنان‌ مي‌دانند كه‌ براي‌ پـاسخگويي‌ به‌ نيازهاي‌ فوري‌ و پيوسته‌ در تغيير كسب ‌وكـار به‌كـارگرفته‌ مي‌شوند . يكي‌ ازصاحب نظران‌ تاكيد دارد كه‌ توسعه‌ منـابع‌ انساني‌ نبايد صرفاً‌ جزيي‌ از نظام‌ مديريت‌ منابع‌ انساني‌ تلقي‌ شود؛ زيرا با اين‌ تلقي‌ مبناي‌ قدرت‌ خود را از دست‌ مي‌دهد و در ديـد مديران‌ ارشد بنگاه ها كمتر مورد توجه‌ قرار خواهدگرفت .