این شرکت معتقد است احترام به اصول ، برترین خدمت است .

* اصول فروش شرکت کاردار کیش *

1- صداقت

2- پایبندی به تعهدات

3- رعایت نکات بهداشتی

4- اطمینان از رضایت خرید

5- ارائه اطلاعات کافی به مشتری

6- انتخاب کالای مناسب برای مشتری

 

 

اساس و پایه های محکم شرکت کاردار کیش عبارتند از :

 

 

محصول : آنچه که مورد نیاز یک مشتری برای برآورده ساختن نیازهای مخصوص وی است .

فرایند : چگونه یک محصول ساخته می شود (یک راه حل برای نیازهای مشتری).

افراد : عامل انسانی است که درگیر برآورده سازی نیازهای مشتری می شود.

فعالیت : یک سازمان چگونه پاسخش را به نیاز مشتری، مدیریت می کند.

سازمان : مرز عملیاتی است که منابع لازم را برای تمام موارد بالا فراهم می کند.

 

 

 

شرکت کاردار کیش راه حصول به اهداف تعیین شده را در پرتو رعایت اصول حرفه ا ی و اخلاقی زیر دانسته و رمز موفقیت و حضور قدرتمند خود در بازار و نیز قرار داشتن در زمره پیشتازان صعنت فن اوری اطلاعات را ناشی از وفاداری به ارزشهای سازمانی زیر می داند:

 

1- خشنودی خریدار تضمین و تایید درآمد پاک ماست.

2- ارتقاء سطح کیفی محصولات و کارآفرینی دو هدف بنیادین ماست.

3- عرصه رقابت تجاری ، محدود به ارزشهای اخلاقی است.

4- سرمایه گذاری و مشارکت ما بر مبنای صداقت امانت است.

5- سرمایه ما منابع انسانی و اعتماد و اطمینان خریدار است.

6- سازمان متعهد به رشد همه جانبه همکاران خود می باشد.

 

 

You can live a life time in a minute with drinking a cup of Pendar Coffee