قهوه عربیکا – ساختار ریشه و برگ های اولیه

 

 

 

لایه های مختلف میوه قهوه ( اندوسپرم ) ، اندوکارپ ، مزوکارپ و اگزوکارپ در دانه سبز قهوه

 

 

 

فرم بندی گل و میوه قهوه

 

 

 

رشد دانه سبز داخل گیلاس قهوه

 

 

 

نقیصه دانه سیاه

 

black bean defect in green coffee and partial black bean defect

 

 

 

سرکه ای شدن دانه قهوه  vinegar defect

 

 

 

دانه قهوه ترش Sour coffee bean

 

 

 

دانه های قهوه شناور Floaters

 

 

 

دانه های قهوه کفک زده moldy coffee beans

 

 

 

برش مقطع طولی یک دانه قهوه سبز نکامل یافته و سالم

 

 

 

الف ) تقسیم سلولی یک دانه سالم با حداکثر میزان پروتئین و چربی و …

 

 

 

ب ) سیمای نزدیکتر عکس الف

 

 

 

سیمای یک دانه قهوه نارس سبز

 

 

 

سیمای مکیروسکوپیک یک دانه سیاه که تحت تتاثیر حمله میکروبی واقع گردیده است

 

* به محتوای از بین رفته سلولی توجه فرمائید *