جشنواره دارالاکرام

 

کودکان و نوجوانان به هنگام بروز نابسامانی در دنیای پر شتاب و پر دغدغه امروزی، اولین گروه از جامعه انسانی هستند که در دریای تنهایی خود دچار رنجهای مضاعف می شوند و در نتیجه در چنین هنگامه ای ادامه تحصیل آنان دچار وقفه یا لطمه میگردد. این وقفه در چرخه تعلیم و رشد فرهنگ و تربیت کودکان و نوجوانان امروز، زنگ هشدار فردای جامعه انسانی را بصدا در میاورد. زدودن غبار رنج محرومیت از تحصیل و کسب دانش و فرهنگ از رخسار معصوم ترین پدیده هستی ممکن نمی شود مگر با خیزش امواج دریای پهناور مهربانی انسانهایی که کراَمت، نیرو و عشق همراهی با کودکان رادر خود داشته و می خواهند لحظه های زیبای حیات را با گشودن روزنه امید در بارش لطیف باران خدمت به هم نوع تجربه کنند.

 

آفرینش مهربانی و عشق در دنیایی که کودکان و نوجوانان را در آستانه نگرانی و ناامیدی رها می سازد؛ اراده خداوند است در دستان شفا دهنده انسانی نیکوکار. قهوه پندار نیز در زمره حامیان، نیکوکاران و همراهان مؤسسه فرهنگی دارالاکرام شوق آن دارند تا دلتنگی های کودکان و نوجوانان زمین را به سلامی دوستانه و محبتی عاشقانه محو نمایند و سرود شادمانی را بافراهم نمودن زمینه های ادامه تحصیل و کسب معرفت و فرهنگ به سان باران زندگی بخش در جان مشتاقشان جاری کنند.

 

این جشنواره در مورخه 24 آذر ، مصادف با سیزدهمین سالگرد تاسیس و به دلیل تقارن با ایام شهادت ماه صفر، در تاریخ 4 دی 1393 با حضور حامیان، همیاران، مددکاران و تعدادی از دانش آموزان برتر در سالن کوثر صدا و سیما برگزار شد و شرکت کاردارکیش مفتخر به پذیرایی از عزیزان گردید .

 

 

 

 

 

 

 

 

جشنواره دارالاکرام

 

 

 

 

 

 

جشنواره دارالکرام       جشنواره دارالکرام

جشنواره دارالکرام       جشنواره دارالکرام

جشنواره دارالکرام       جشنواره دارالکرام

جشنواره دارالکرام       جشنواره دارالکرام

جشنواره دارالکرام       جشنواره دارالکرام

جشنواره دارالکرام       جشنواره دارالکرام

 

 

 

 

 

 

جشنواره دارالاکرام      جشنواره دارالاکرام