قهوه قجری

قهوه قجری برابر است با مقدار مکفی سیانور در حد کاملا خطرناک !

اشاره به سیاست‌های مرگبار شاهان قاجار و حذف رقبا با قهوه مسموم دارد. این کلمه مرکب امروزه تبدیل به استعاره و مثل شده.

 

شاهان و امیر‌های عصر قاجار به ویژه ناصرالدین شاه و پسر او ظل السلطان (حاکم اصفهان) برای از سر راه برداشتن افراد بانفود به ایشان قهوه آلوده به سیانور خورانده و به اصطلاح اعدام محفلی می‌کردند. کسی که قهوه آلوده به سیانور را می‌آشامید دچار تنگی نفس و پس از چند دقیقه دچار ایست قلبی می‌شد. اگر کسی با علم به قصد، داوطلبانه قهوه را نمی‌نوشید آنرا به زور به او میخوراندند. شرط مهم این بود که جنازه علائم مشهود از جمله زخم و کبودی نداشته یاشد. این گونه اعدام محفلی در چند مورد به رضاخان (پهلوی) هم نسبت داده می‌شود، از جمله قتل اقبال السلطنه ماکویی حاکم ماکو .