واحد کنترل کیفیت و واحد آزمایشگاه قهوه پندار

متشكل از پرسنلی  آموزش ديده ميباشد كه در موازات واحدهاي ديگر در راستاي كنترل و حفظ شاخص هاي كيفي محصولات و ارائه محصول مطلوب به مشتريان دز تلاش ميباشد.

در اين راستا محصولات در 3 مرحله :

1 – كنترل ورودی

2- كنترل حين فرآيند

3 – كنترل محصول نهايي

مورد نمونه برداري و آزمون قرار ميگيرند.

1- كنترل ورودي:

كليه اقلام در ابتداي ورود به كارخانه ، نمونه برداري شده  و طبق استانداردهاي مرتبط مورد  آزمايش شیمی و میکروبی قرار ميگيرند و در صورت تائيد جهت مصرف به خطوط توليد ارسال ميگردند.

پروسه كنترل ورودي مواد اولیه شرکت کاردار کیش توسط قسمت آزمايشگاه صورت ميگيرد كه مجهز به دستگاههاي تست و كنترل دقيق و پيشرفته ميباشد كه بطور مستمر در آزمايشگاههاي معتبر كاليبره ميگردند.

2- كنترل حين فرآيند:

در اين مرحله مواد اولیه نسبت به تغييرات و فرآيندي كه روي آنها صورت ميگيرداز نظر تستهاي کیفیت بطور رندوم نمونه برداري شده و كنترل ميشوند.

3 – كنترل محصول نهايي:

در اين مرحله از محصول نهايي نمونه برداري شده و طبق استانداردهاي مرتبط از همه لحاظ اعم از كنترل ظاهري(شرايط بسته بندي)، كنترل ابعادي(طبق استانداردها و پارامترهاي تعريف شده) و كنترل نهایی (تستهاي آزمايشگاهي و عملي) مورد كنترل و بازرسي قرار ميگيرند.

اهداف واحد كنترل كيفيت:

حفظ و ارتقاء كيفيت و بهينه سازي محصولات گروه صنعتی شرکت کاردار کیش