لطفا بر روی عکس های فوق کلیک نمائید …

 

 

شرکت کاردارکیش قهوه پندار

 

محصولات پندار از نظر باقیمانده سموم آفت کش و قارچ کش ، اکراتوکسین نوع A ، و فلزات سنگین آزمایش می گردند .